Podklady pro návrh na kárné řízení, ústavní stížnost a stížnost na ČR pro Komisi pro řízení u Soudního dvoraNález: Dle nálezů Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94, a ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97 je soud povinen náležitě odůvodnit své rozhodnutí.  Dle nálezu Ústavního soudu ze dne ze dne 30.5.2006 č.j. Pl. ÚS 18/06, citujme: „Právní názor soudce Ústavního soudu vyslovený při projednávání a rozhodování v obdobné věci .....  nemůže být důvodem o nepodjatosti soudce pro poměr  věci….. samozřejmě za předpokladu, že tak činí způsobem a formou nesnižující důvěru v soudnictví a důstojnost soudcovské funkce. “


Porušení práva Evropy a Společenství Nejvyšším a Ústavním soudem ČR v řízeních se členy výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušanem a Radomírou Dvořákovými a Miloslavem Tetourem

NS: 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016
ÚS: II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16


1.           Předběžné otázky Soudnímu dvoru údajně není možné položit. Citujme první odmítavé (zjevná nedůvodnost) a dále vždy jen odkazované usnesení č.j. II. ÚS 664/12 v ústavní stížnosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27.10.2011 č.j. 8 Tdo 1231/2011: (pokuta 10.tisíc Kč) „..... Dovolací soud dále také podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát….“. Nepředložení předběžné otázky vylučují nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. II ÚS 1009/08 ze dne 08. 01. 2009 ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2010

2.           Konopí je údajně prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog, když toto vylučuje zákon o prekurzorech drog č. 272/2013 Sb., kde konopí není uvedeno, doložený posudek znaleckého ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a vyjádření ministerstva zdravotnictví (ze dne 14.3.2016 v rozhodnutí č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA) a judikatura ze dne 21.06.2006 č.j. 3 Tdo 687/2006 a ze dne 30. 1. 2008 č. j. 3 Tdo 52/2008

3.           Nařízení ES o prekurzorech č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 bylo údajně implementováno do zákona o návykových látkách, když nařízení ES implementovat nelze a vylučuje to doložené stanovisko ministerstva zdravotnictví ze dne 14.3.2016 č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA) a judikatura č. j. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3. 2006

4.           Zákon o návykových látkách a zákon o léčivech údajně nejsou  technické předpisy k výrobě konopí jako léku  dle Směrnice 98/34/ES, když toto vylučují důkazy (databáze TRIS) a notifikace novely zákona o návykových látkách prvně notifikovaným zákonem č. 273/2013 Sb. uvedená ve veřejné databázi TRIS pod č. 2012/329/CZ

5.           Lze údajně pěstovat a zpracovávat pouze EU registrované odrůdy konopí (cca 50 odrůd, limit ve vrcholících je do 0,2% THC), když toto vylučuje rozsudek Soudního dvora C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS), článek 34 Smlouvy o fungování EU (monopoly, kartely) a §§ 2, 24 a 29 zákona o návykových látkách (limit do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny konopí včetně vrcholíků při pěstování do 100 m2).

6.           Cannabisterapie a výzkum je údajně trestný čin, když toto vylučuje rozsudek Soudního dvora C‑137/09 (Josemans, body 36 – 38) a judikatura NS ze dne 30. 1. 2008 č. j. 3 Tdo 52/2008.  

Porušení českého práva

7.           Policie údajně měří obsah THC v konopí v souladu se zákonem a - citujme opakované nepřezkoumatelné odůvodnění Nejvyššího soudu - "vychází z normy EU" (metodika uvedena v příloze č. 1 Nařízení ES č. 1122/2009), když to vylučovaly důkazy a bylo ve znaleckých posudcích doloženo, že policie postupuje v hrubém rozporu s unijní normou a měří obsah THC v konopí v každém kraji jinak a vždy měří obsah z neidentifikovatelného vzorku a rozdíly tak mohou být až stonásobné a dále bylo doloženo rozhodnutím předsedy NS ze dne ze dne  21.4.2016 č. j. Zin 38/2016, že judikatura tuto věc nikdy neposuzovala. Dále bylo na doloženo, že také u EU uznaných odrůd naměřila policie nadlimit. Takové jednání je popření presumpce neviny a zásady in dubio pro reo.

8.           Při zpracování a pěstování konopí do 100 m2 je údajně potřeba mít povolení, když toto od 1. 7. 2004 vylučuje § 29 zákona o návykových látkách a do 1. 4. 2013 bylo v souladu s § 5 odst. 5 daného zákona možno bez jakéhokoliv omezení (vyjma § 24) zpracovávat a dále distribuovat konopí k účelům pokusnickým bez jakéhokoliv povolení. 
Kardinální porušení práva OSN, Evropy a ČR v předmětných řízeních
9.           Justice a exekutiva se údajně nemusí vůbec odůvodnit a vyjadřovat se k netrestnosti skutku pěstování, zpracování a distribuce konopných léčiv dle §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku, stejně tak se údajně nemusí vůbec vyjadřovat k zákazu šetřit doložené zločiny na občanech ve výzkumu a řešit záhadné (až 90%) úbytky zkonfiskovaného majetku, což vylučuje judikatura, např. rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2015 č. j. I. ÚS 1565/14 a ze dne 9.8.2016 č.j. III.ÚS 3570/15

10.        Při zpracování a pěstování konopí s limitem nad 0,3% THC k výrobě konopných léčiv je údajně potřeba mít povolení - licenci, když toto povolení – licenci (dle § 15 písmeno e) zákona o návykových látkách) MZ ČR a SUKL nevydává a konopí z dovozu (do 2015) nebo v lékárně je v limitu vyhlášky č. 236/2015 Sb. cca 50 tisíc korun měsíčně, což je většině občanů nedostupné!


Důkazy
Znalecká vyjádření: http://soudniznalec.blogspot.cz/
 
Metodiku měření obsahu THC v konopí dle normy EU (Příloha č. 1 Nařízení ES č. 1122/2009)
najdete ZDE 

Předběžné otázky zakazované podat Soudnímu dvoru EU najdete ZDE

Je konopí prekurzor (pomocná látka) k výrobě drog? Odpovědi najdete ZDE  Olomouc: Investice jednatele a sociálně prospěšného podnikatele Mgr. Dušana Dvořáka a jeho rodiny a partnerů do roku 2003 ve výši cca 1 mil. euro: Středisko prevence, léčby a rehabilitace provozoven P-centrum a galerie U mloka, InternetPoradna.cz, Edukativní konopné kliniky a výzkum Cannabis is The Cure. Tortura.eu
Viz níže vyjádření poslance a exprimátora Olomouce Martina Novotného Okresnímu soudu v Prostějově (16. září 2010) k trestnímu řízení za nedovolenou výrobu drog se zakladateli, mecenáši a investory střediska a galerie U mloka (14.července 1994), Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF v Praze (11. září 2010) a odborné společnosti Konopí je lék,o.s. (14.července 2008) manželi Dvořákovými a žádost poslance a exprimátora ve věci medicinského growshopu nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi (17. listopadu 2013) a interpelace ministra vnitra Milana Chovance (18.května 2015) k aplikaci přípustného rizika k výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) dle § 31 odst. 1 trestního zákoníku najdete v archivu blogu Edukativní konopní kliniky Sanitas Animae v Olomouci včetně fotografií ze slavnostního zahájení 11. září 2014 ZDE

Emeritní rektoři Univerzity Palackého v Olomouci profesorka Jana Mačáková a profesor Josef Jařab v letech 2008 - 2014 napsali marně řadu vyjáření (emeritní rektor profesor Lubomír Dvořák svědčil u OS Prostějov v roce 2010) Evropskému soudu pro lidská práva, Ústavnímu soudu, Okresnímu soudu v Prostějově a Okresnímu soudu v Olomouci , ministrům spravedlnosti k osobě zakladatele a ředitele Střediska prevence, léčby a rehabilitace a jednatele provozoven P-centrum a galerie  U mloka, autora, mecenáše a filantropa InternetPoradna.cz a sociálně prospěšného podnikatele, mecenáše, investora a jednatele dalších projektů Sanitas Animae a absolventa UP Dušana Dvořáka, MMCA. V odkazu najdete doložení smlouvy o spolupráci univerzity na efektivitě a rozvoji investic Sanitas Animae (Sananim Olomouc) do výzkumu, vzdělávání, poradenství, terapie, rehabilitace a  rekonstrukce víceúčelového střediska, galerie a rekonstrukce zahrady obecního domu Laffayettova 9 v centru Olomouce z roku 1996 a 2003 a vyjádření nositele Ceny města Olomouce a čestného doktorátu Palackého Univerzity (2011 - 2013) Doc. Hebrejské univerzity v Jesruzaléme Ondřeje Lumíra Hanuše, Dr.Sc. najdete ZDEVýroční zpráva Sananim Olomouc z roku 1998 po rekonstrukci a otevření víceúčelového Střediska prevence, léčby a rehabilitace a provozoven (P-centrum) a galerie a center U Mloka v roce 1997 - najdete ZDE a dále výroční zpráva Střediska a provozoven (P-centrum) a galerie a center U Mloka v roce 2003 po uzavření podnájemní smlouvy s investory střediska a galerie (jednatelé a členové správní a dozorčí rady Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů) v roce 2000 (14.7.2000, Sananim Olomouc) a 2002 (14.7.2002, P-centrum) a ukončení pracovního poměru (25.2.2003) s autorem, investorem, zakladatelem, jednatelem a ředitelem střediska a provozoven P-centrum Dušanem Dvořákem, MMCA najdete v angličtině ZDE  a češtině ZDE  


Investice do vzniku společnosti a realizace vzdělávacího a sociálně prospěšného projektu InternetPoradna.cz (nájemní smlouvy 2001, 2002 Laffayetova 9, Olomouc), odborných konferencí a festivalů asociace právnických a fyzických osob Region Olomouc (nájemní smlouvy 1996, 2002, Laffayetova 9, Olomouc) a především rekonstrukce provozovny P-centrum a investic do terapie, vzdělávání a rozvoje klientů a pracovníků střediska jištěny skrze Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů (nájemní smlouvy 2000,  2002, Laffayetova 9, Olomouc).  

Vyjádření dozorčího rady (2000 - 2003) Střediska, provozoven a galerie na adrese Laffayetova 9, Olomouc a člena odborné společnosti Konopí je lék,o.s. jako zřizovatele Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, Praha Žižkov (2010 - 2014) Ing. Oty Kaděrky k celkové výši investic Dušana Dvořáka, MMCA v Olomouci do roku 2003 najdete ZDE 

Vyjádření profesora Jindřicha Štreita ze dne 1.září 2014 k osobě Dušana Dvořáka, MMCA najdete po plakátech z Cyklu Cesta ke svobodě pro zveřejněný výzkum Konopí je lék (od 21.3.2008) a sbírku pro Konopnou paní (od 14.7.2008 - 9.4.2009) v olomouckém kulturním měsíčníku INFO a brožurách pro Týden pro duševní zdraví v roce 2008 v Olomouci ZDE
Pozvánka na zahájení Edukativní konopné kliniky Sanitas Aniamae dne 11. září 2014 

Žádost jednatelů Region Olomouc (MUDr. Šmoldasová, od vzniku v roce 1996 do likvidace v roce 2006), InternetPoradna.cz (Mgr. Pavel Veselský, od vzniku v roce 2001 - 2016) a Společesntví podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů (Miluše Přibylová od vzniku 14.7.2000, resp. 10.12.2000  do odstoupení a změny odpovědných osob dne 14.7. 2004 (založení Cannabis is The Cure,z.s.) za zakladatelku Bc. Zuzanu Majerovou Zahradníkovou, ta vykovala funkci jednatele až do 10.12.2013, následně jsou jednateli Dušan Dvořák,MMCA a MUDr. Aleš Skřivánek) řediteli, investoru a jednateli provozoven P-centrum a zakladateli výše uvedených nevládních organizací Dušanu Dvořákovi před akcí Klec pro šéfa dle doporučení MUDr. Jarmily Šmoldasové ze dne 3.2.2003 policii s nepravdivým sdělením, že Dušan Dvořák trpí schizofrenií, viz iDnes.cz  Niže uveden žádost a návrh Dušana Dvořáka vlastníku pro podnájemní smlouvu ordinaci MUDr. Jarmile Šmlodasové z roku 1999