Evropská komise - Kriminalistický ústav - nezákonné měření THC v konopí


Policie ČR měří THC v konopí dle naprosté libovůle v rozporu se zákony.  

Od vstupu do EU je občanům povoleno bez jakéhokoliv hlášení úřadům pěstovat a zpracovávat konopí k účelům vědeckovýzkumným-pokusnickým do 1 aru pěstitelské plochy. Od pěstitelské plochy nad 100m2/občana se pěstování hlásí celní správě. Viz § 29 a 5,odst 5 zákona o návykových látkách. U pěstitelů konopí na ploše nad 1 ar se k měření THC v konopí používá evropská metodika uvedená v příloze č.1.Nařízení ES č. 1122/2009 s měřením konopí na THC z minimálně 50 kusů rostlin konopí, minimálně 30 cm dlouhých samičích vrcholíků a nejpozději měřených na THC do 10 dne od tvorby semene (analogická původní metodice v příloze XIII Nařízení ES č. 2316/1999). 


Policie však nemá žádné zákonné a metodicky závazné ustanovení k měření THC v konopí u pěstitelů do 1 aru odpovídající popisu legálních odrůd konopí dle trestního zákoníku a definice legálního konopí dle zákona o návykových látkách, na které stejně jako MZ ČR odmítá i policie řádně odpovědět (viz zde bod 5 na straně 4 v rozhodnutí ministra zdravotnictví ze dne 13.3.2013 č.j. MZDR7051/2013)

Ředidel Kriminalistického ústavu (tedy k měření THC v konopí u Policie ČR odpovědného úřadu) nejprve 31.1.2013 v rozhodnutí  č.j. KUP 1803-1/ČJ-2013-23013MR uvedl, že měření THC u legálních odrůd konopí dle znění trestního zákoníku z celého objemu rostliny včetně kořene závazné do roku 2012 odporuje analytickým principům a že prý (nenotifikovaný) zákon o návykových látkách, který však žádné trestní sankce neobsahuje, je nadřazen definici legálního konopí dle (nenotifikovaného) trestního zákoníku, resp. předmětných (nenotifikovaných) vládních nařízení. 
Ředitel KÚ uvedl, že policie postupuje vždy souladu se zákonem o návykových látkách, kde jsou však 3 zcela odlišné definice konopí z hlediska obsahu THC (viz rozhodnutí ministra zdravotnictví výše v odkazu) .... Dokonce ředitel KÚ rozvíjel úvahy, že rozlišné měření THC v konopí policií (jednou tak, podruhé jinak) se děje podle toho, že policie bez šetření předem pozná, že s konopím občan páchá trestnou činnost (viz bod č. II/4) …  

Když však byl ředitel KÚ následně požádán doložit přesný metodický postup měření THC v konopí policií, který by odpovídal znění alespoň jednoho zákona, v rozhodnutí ze dne 28.2.2012 č.j. KUP-15853-3/ČJ-2012-230100 uvedl, citujme: „V žádném právní předpise není definováno, jakým způsobem má být vzorek analyzován, tedy jak by měla policie při měření THC postupovat“ a pokračoval volnými úvahami odporujícími měsíc starému rozhodnutí, že by vlastně policie mohla měřit z celého objemu rostliny včetně kořene dle znění TZ nebo alespoň celé nadzemní části včetně vrcholíku dle ZoNL ... 

Jaké nepravdy k nezákonnému měření THC v konopí policií sdělil v roce 2012 Krajský soud v Brně najdete zde  Obě rozhodnutí ředitele KÚ jsou uvedena na níže. Nezákonnost postupu měření THC v konopí policií rovněž potvrzuje rozhodnutí ředitele Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje z 19.3.2013, viz níže