CHAP( 2012) 00282


Kapitola 1) Stížnost Evropské komisi k porušení práva Společenství Českou republikou v (ne)implementaci Nařízení rady ES a (nerespektování) povinnosti notifikace českých právních norem s povahou technického předpisu dle směrnice 98/34/ES č.j. CHAP( 2012) 00282 ze dne 15.1.2012, která je s dodatky zaslanými v průběhu roku 2012/2013 a vyjádřením Evropské komise z 22.2.2013 k doplnění informací do 22.3.2013 před závěrečným rozhodnutím Evropské komise zveřejněna na internetové adrese zde 

Kapitola 2) Doplnění důkazů k závěrečnému rozhodnutí Evropské komise o porušení práva Společenství Českou republikou (zasláno s přílohami 1-7 a kapitolami 2 - 10 v zákonné lhůtě do 21.3.2013) je zveřejněno v souhrnné zprávě na internetové adrese zde
 • Příloha 1 Důkaz o důsledcích neimplementace Nařízení rady ES o pětileté udržitelnosti projektů financovaných ze Strukturálních  fondů (ESF) Českou republikou na příkladu Ateliér ALF, Bořivojova 90, CZ 130 00 Praha 3 a škod u jeho zřizovatele pouze a jen u banky k 1.3.2013 najdete na internetové adrese zde
 • Příloha 2 Důkaz nejhrubšího porušování práv Společenství na členech výzkumu "Konopí je lék" z ledna a února 2013 najdete na internetové adrese zde  
 • Příloha 3 Důkaz - Rozhodnutí UNMZ z 11.3.2013 (odpovědného úřadu ČR) k porušení notifikace předmětných právních norem dle povinnosti směrnice 98/34/ES najdete na internetové adrese zde 
 • Příloha 4 Důkaz, že o porušování práva Společenství byl 5.3.2013 (opakovaně) informován předseda Evropské komise najdete na internetové adrese  zde 
 • Příloha 5 Důkaz - Námitka Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv z 14.3.2013 k nákupu konopí do lékáren a jeho hrazení z veřejného zdravotního pojištění v době právně neúčinných zákonů najdete na internetové adrese zde 
 • Příloha 6  Důkaz - Rozhodnutí nejvyššího policejního orgánu z ledna a února 2013 a krajského policejního ředitelství z března 2013, které dokládá, že Policie ČR měří THC v konopí u pěstitelů konopí do 100 m2/občana od roku 2004 v rozporu s trestním zákoníkem i zákonem o návykových látkách najdete na internetové adrese zde
 • Příloha 7 Důkaz - Rozhodnutí ministra zdravotnictví z 13.3.2013 potvrzující nenotifikaci novelizací zákona o návykových látkách dle povinnosti směrnice 98/34/ES od vstupu do EU, viz strana 5, bod 6, najdete na internetové adrese zde
 • Příloha 8 Důkaz Odmítnutí vedoucí OSZ v Prostějově z 16.6. 2011 povolit vyšetřit podnět Policejního prezidia ČR z 10.6.2011 Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje s podanými důkazy zřizovatelů Edukativní konopné kliniky z 11.5.2011 včetně stanoviska soudního znalce o způsobených zločinech státních orgánů s charakterem § 401 trestního zákoníku (zločiny proti lidskosti). OSZ v Prostějově mj. nepovolilo vyšetřit záhadný úbytek váhy zkonfiskovaného konopí (téměř 300 kg) z výzkumnické farmy v Ospělově z první konfiskace úrody v roce 2009 najdete na internetové adrese zde 
 • Příloha 9  Důkaz, že o nezákonném jednání Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, OS a OSZ v Prostějově byl informován zřizovateli Edukativní konopné kliniky Krajský soud v Brně i Krajské státní zastupitelství v Brně již 28.2.2011 najdete na internetové adrese zde 
 • Příloha 11 Policie i státní zastupitelství odmítají od roku 2010 šetřit nejen záhadné ztráty váhy zkonfiskovaného konopí v Ospělově, ale také záhadnou ztrátu policejních videonahrávek z konfiskací z let 2009 – 2011, což najdete na internetové adrese zde
 • Příloha 12  Stížnost na ředitele Krajské policie Olomouckého kraje z 18.3.2013 najdete na internetové adrese zde
 • Příloha 13·   Rozhodnutí náměstka policejního prezidenta (dnešního policejního prezidenta) k údajné zákonnosti policejního zničení výsledků mezinárodního výzkumného programu "Konopí je lék" v Edukativní konopné klinice v Praze . Rozhodnutí dnešního policejního prezidenta najdete na internetové adrese zde Kapitola 3) Klíčové důkazy o porušení práva Společenství: Rozhodnutí MPSV č. JPD/261 na projekt pod číslem CZ 04.3.07/2.1.01.02/2078 (Ateliér ALF) o přidělení dotace ESF z 8.2. 2006 bez uvedení závazku pětileté udržitelnosti a porušení povinnosti implementace Nařízení rady ES je zveřejněno na internetové adrese zde

 
Kapitola 4) Klíčové důkazy o porušení práva Společenství: Smlouva MHMP č. DAG/2/03/000349/2005 (Ateliér ALF) ze dne 10.2.2012 o přidělení dotace ESF bez závazku udržitelnosti a implementace Nařízení rady ES je zveřejněna na internetové adrese zde  

 

Kapitola 5) Klíčové důkazy o porušení práva Společenství: Rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy ze dne 14.12. 2012 č.j. S-MHMP/1544847/2012 k žádosti ze zákona o svobodném přístupu k informacím potvrzující více než 7 vytvořených pracovních míst v Ateliéru ALF při grantovém financování ESF do srpna 2008 a ocenění Ateliéru ALF cenou příkladu dobré praxe projektů EU v roce 2009 a udržitelností projektu první české bezbariérové školy Ateliér ALF (bohužel k nemalé  finanční tíži stěžovatele a realizátora projektu) až do července 2010 a důkaz o následném vybudování Edukativní konopné kliniky tamtéž je uvedeno včetně textu žádosti ze zákona 106/1999 Sb. na internetové adrese zde  

 

Kapitola 6) Klíčové důkazy o porušení práva Společenství: Stanovisko Parlamentního institutu k nezbytnosti notifikace novelizace zákona o léčivech schválené pod č. zákona 50/2013 Sb. (konopí do lékáren) bez řádné notifikace dle povinnosti směrnice 98/34/ES je uvedeno na internetové adrese zde 

 

Kapitola 7) Klíčové důkazy o porušení práva Společenství: Potvrzení o notifikaci novelizace zákona o návykových látkách a zákona o Polici ČR dle směrnice 98/34/ES v květnu 2012 pod č. 2012/0329/CZ-C00P je uvedeno na internetové adrese zde

 

Kapitola 8) Klíčové důkazy o porušení práva Společenství: Usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn.  II. ÚS 664/12 ze dne 13.4.2012, který popřel porušení práva Společenství a mj. odmítl přikázat Nejvyššímu soudu ČR na základě jeho právně vadného rozhodnutí ze dne 27. 10. 2011 (sp.zn. 8 Tdo 1231/2011-55) položit žádanou, ale odmítnutou předběžnou otázku SDEU ke směrnici 98/34/ES je uvedeno na interneové adrese zde. Ústavní soud tak nevyvrátil právní argumentaci stěžovatele, kterou naopak česká exekutiva notifikaci ZoNL dle směrnice 98/34/ES v květnu 2012 potvrdila (důkaz pod bodem 7 a přílohách 3 a 7 kapitoly 2), což je velmi podrobně právně odargumentováno a uvedeno ve stížnosti ústavnímu soudu na internetové adrese zde 

 

Kapitola 9) Klíčové důkazy o porušení práva Společenství:  Stížnost č. 1332/13 Evropskému soudu pro lidská práva s právním rozkladem porušení práva Společenství nejen ke směrnici 98/34/ES je uvedena na internetové adrese zde 

 

Kapitola 10) Klíčové důkazy o porušení práva Společenství: Vyjádření ústavních činitelů ČR k povinnosti notifikovat zákony s povahou technického předpisu dle povinnosti směrnice 98/34/ES  od prezidenta ČR z prosince 2010, premiéra ČR z června 2011 a Kanceláře prezidenta ČR z února 2013 před podpisem schválenýchj, ale opět nenotifikovaných novel zákonů "konopí do lékáren" (zákon č.50/2013) jsou souhrně uvedeny na  internetové adrese zde 

 

Reference 

na právního zástupce stěžovatelů (investorů) Dušana Dvořáka, MMCA: zakladatel (mezinárodní) bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF otevřené i lidem s těžkým handicapem a ohrožené sociálním vyloučením (2006), (mezinárodního) vědeckovýzkumného, vzdělávacího a terapeutického pracoviště Edukativní konopná klinika (2010) a odborného garanta (mezinárodního) výzkumu  "Konopí je lék" (2000) najdete na internetové adrese zde


Připojte prosím k řízení o porušení práva Společenství Českou republikou sp. zn. CHAP( 2012) 00282  ve věci nenotifikace zákonů dle směrnice 98/34/ES zmocnění v příloze za slovenské nevládní organizace, neboť Slovensko nemá novelizace zákona o návykových látkách s ustanovením technického předpisu po vstupu do EU rovněž notifikovány, viz databáze TRIS.Děkujeme.V Olomouci dne 23.4.2013Diag Human Cannabis, Dušan Dvořák, předseda správní rady