Důkazy Evropské komisi před závěrečným rozhodnutím, zasláno dne 3. května 2015 jako replika na sdělení Evropské komise 30.4.2015Cannabis is The Cure,z.s, IČ: 266 70 232,  Tylova 963/2, CZ 779 00 Olomouc


Evropská komise
CHAP(2014) 3930

CHAP(2014) 3930 dodatky námitek – důkazyI.                 
Nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU v rozporu s čl. 267 SFEU a právem EU. K tomu je doložen v příloze důkazní dokument Legalita cannabisterapie a výzkumu cannabis týkající se rovněž žádané náhrady škody. Viz též www.konopijelek.cz sekce Dokumenty a studie.

Je žádáno položit tuto předběžnou otázku SDEU:
1.   Je třeba čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání v postupu Nejvyššího soudu, který odmítá svolit položit předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie ve věci nevymahatelnosti ustanovení zákona o návykových látkách, a to na základě tvrzení Nejvyššího soudu (č.j. 8 Tdo 1231/2011, pozn. a také tvrzení Ústavního soudu č.j. II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II.ÚS 289/14, Evropského soudu pro lidská práva č.j. 66981/12, 79490/13, 20049/14, 47921/14 a Evropské komise CHAP (2012) 00282), že daný zákon transponuje předpisy Evropského společenství, konkrétně nařízení ES, které se ovšem transponovat nesmí?

II.
Nenotifikace technických ustanovení zákona o návykových látkách ve věci výroby cannabis a jeho produktů u Evropské komise dle povinnosti Směrnice 98/34/ES a článku 34 SFEU v rozporu s právem EU. K tomu je doložen v příloze důkazní dokument s rozborem českého a unijního práva ZoNL (zákon o návykových látkách) jako technický předpis,  viz též www.konopijelek.cz sekce Dokumenty a studie.

Je žádáno položit tyto předběžné otázky SDEU:
2.   Představuje § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim pěstování cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) přešel od režimu, kdy nebylo možné pěstovat cannabis bez hlášení úřadům, na režim, kdy toto možné je až do velikosti pěstební plochy do 100 m2/osobu, a to na základě zákona č. 362/2004 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

3.   Představuje § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že jeho novelizací zákonem č. 50/2013 Sb. byl stanoven pro zacházení s  cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) nový limit obsahu látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to nově s limitem do 0,3 % THC, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 

4.   Představuje § 8 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim přešel od režimu, kdy není nárok na vydávání povolení k zacházení s návykovými látkami, na režim, kdy takový nárok je daný, a to na základě zákona č. 141/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

5.   Představuje § 24a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje pro pěstování cannabis pro léčebné použití licenci (tj. povolení), technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 

6.   Představuje § 24b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje, aby veškerý vypěstovaný cannabis pro léčebné použití byl předáno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

7.   Představuje § 15, písm. e) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim izolace látek z cannabis k účelům výzkumným a terapeutickým přešel od režimu, kdy nebylo možné tuto činnost provádět, na režim, kdy toto možné je, a to na základě zákona č. 50/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

III.
Porušení čl. 9 Směrnice 98/34/ES a čl. 34 Smlouvy o fungování EU v rozporu s právem EU.
K tomu je doložen v příloze důkazní dokument Ministerstvo zdravotnictví zakazuje – viz též www.konopijelek.cz sekce Dokumenty a studie, v němž je na důkazech doloženo, že ještě 2 roky po nezákonně zmonopolizovaných genetikách cannabis pro cannabisterapii od holandské firmy Bedrocan vyhláškou č. 221/2013 Sb. není povoleno vyrábět produkty cannabis (neomamné a omamné, může se jen kouřit). Poradce ministra zdravotnictví ČR dne 28.4. 2015 pro český rozhlas uvedl, že vyhláška č. 221/2013 Sb. není platná, a pokud by ji někdo napadl, byla by zrušena ... http://www.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/prilis-horlivy-heger-porusil-sve-povinnosti-rika-o-konopne-vyhlasce-odbornik--1483839

Je žádáno položit tyto předběžné otázky SDEU:
8. Je třeba čl. 9 směrnice 98/34/ES vykládat v tom smyslu, že brání v použití naléhavé procedury dle odst. 7 uvedeného ustanovení v případě vnitrostátní úpravy, jako je vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem cannabis pro léčebné použití, jejíž prostřednictvím jsou stanoveny požadavky na jakost léčebného cannabis?

9.   Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 221/2013 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného cannabis, které je de facto třeba dovážet z Nizozemska, kde je pěstované k omamným účelům, a které je prokazatelně méně vhodné pro léčebné použití než jiné (vnitrostátní či dovezené) odrůdy cannabis včetně zcela neomamných odrůd cannabis a neomamných metod aplikací omamného cannabis, jejichž léčebné použití je naopak zakázáno?    

10.  Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-137/09 Josemans explicitně uznal přípustnost používání omamných látek, jako je cannabis, k léčebným a výzkumným účelům, vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje pouze použití nevhodného léčebného cannabis (dovezeného z Nizozemska) sloužícího primárně k omámení a pod hrozbou trestní sankce zakazuje veškeré pěstování, výzkum a užívání jiných (vnitrostátních či dovezených) odrůd cannabis vhodnějších k léčebnému použití?


IV.
Porušení Nařízení ES ke stanovení neomamného cannabis v rozporu  s právem OSN a EU. K tomu je doložen v příloze důkazní dokument Měření obsahu THC v cannabis  – viz též www.konopijelek.cz sekce Dokumenty a studie, v němž je na důkazech doloženo, že policie ČR nemá žádnou normu na určení neomamného cannabis (viz Úmluva OSN) a dvěma excelentními soudními znalci jsou rozebrány důsledky takovéhoto nezákonného jednání ČR.

Je žádáno položit tuto předběžnou otázku SDEU:
11.   Je třeba v roce 2009 novelizované nařízení Komise (ES) k určení hranice omamného cannabis „Metodou společenství pro kvantitativní určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabisč. 1122/2009 (příloha č. 1) ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, vykládat v tom smyslu, že brání ve stanovení jiných metod pro měření obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis a určení hranice jeho omamného efektu, než je metoda uvedená v citovaném unijním přepisu?  


V.
Je naprosto šokujícím zjištěním vědět, že ani podrobně informovanou Evropskou komisi, Soud pro lidská práva a Ústavní soud ČR vůbec nezajímají spáchané zločiny proti lidskosti Českou republikou nejen na občanech ČR (a rozpočtech EU) konaných v rozporu s Listinou a Chartou základních práv EU a Úmluvou o lidských právech (právo na život, zákaz mučení) a dalšími smlouvami Lisabonské smlouvy, což doložili lékaři i soudní znalci vládě, soudům, policii atd., viz http://soudniznalec.blogspot.cz/ Obsáhleji pak sekce Dokumenty a studie na www.konopijelek.cz

Jak stěžovatel doložil, úspěšné léčí ve výzkumu různé typy onkologických onemocnění, autoimunitní a nervová onemocnění, úrazy atd. a nemá žádnou reklamaci na tzv. diabetickou nohu (cca 10 tisíc zbytečně amputovaných končetin ročně jen v ČR!). Stejně tak stěžovatel doložil, že bylo v souladu s právem EU takové produkty vyrábět, stejně jako v roce 2015 pořádat mistrovství světa pěstování neomamných odrůd cannabis k jejich budoucímu terapeutickému využití (epilepsie, diabetes, onkologická onemocnění atd.).

Kromě vědeckých důkazů z celého světa (již 20 let) dokonce i velmi anitcannabisový Americký Národní ústav pro otázky zneužívání drog (NIDA) ve sdělení z 9. dubna 2015 připouští, že cannabis zabíjí určité rakovinné buňky a další pak dokáže redukovat.
Dodejme, že v únoru 2015 zahájila firma GB Pharmaceuticals v USA patentové řízení na lék z cannabis na rakovinu mozku (gliom).

Stěžovatel žádá Evropskou komisi vymáhat škody způsobené stěžovateli, kterému je upíráno právo podat předběžné otázky Soudnímu dvoru EU v rozporu s právem Společenství. Stejně tak je Evropská komise žádána zastavit tendr na dodávku cannabis pro cannabisterapii konaný v rozporu s právem EU i ČR!

V Olomouci dne 3.5.2015                Dušan Dvořák, MMCA, v.r., předseda správní rady