Evropské komisi k zastavení tendru SUKLuCannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, registrace 21. července 2004, vedená u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc pod sp. zn L 6401

Evropská komise
CHAP (2014) 03930


Věc: Žádost Evropské komisi o zastavení českého tendru Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL) na dodávku konopí do lékáren pro porušení práva Společenství, zejména pak čl. 34 Smlouvy o fungování EU

Podnět Evropské komisi a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k výše uvedenému tendru s doložením hrubého porušení práva EU ze dne 20. a 21. března 2015 (viz níže - přílohy) získal dne 23.března 2015 Úřadem pro ochranu hospodářské (UOHS) soutěže tyto identifikátory podnětu UOHSX006YWU8 a UOHSX006YWTD a bylo nám ze strany UOHS slíbeno se podnětem zabývat a ředitel SUKLu byl údajně vyzván podat k námitkám zprávu.

Aniž by se Státní ústav pro kontrolu léčiv vyrovnal s doloženým porušením práva Společenství, podle iDnes ze dne 24.dubna 2015 může SUKL uzavřít smlouvu a právo Společenství nebylo porušeno. Viz http://zpravy.idnes.cz/stat-muze-podepsat-smlouvu-s-ceskym-pestitelem-lecebneho-konopi-ph6-/domaci.aspx?c=A150424_095948_domaci_jj

Tendrem SUKLu vznikla škoda společnostem, které zastupujeme (ze zákona se nesmí vyrábět masti, čípky, tinktury atd., může se jen „hulit“ a jen omamné holandské konopí atd.), soukromým a veřejným rozpočtům a bylo a je porušeno právo Společenství nejen v čl. 34 Smlouvy o fungování EU.

Žádáme Evropskou komisi, aby tendr SUKLu zastavila!

Na výzkumnické farmě v Ospělově dne 25. dubna 2015 

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


Přílohy – podněty ze dne 20.a 21.3.2015

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

CHAP (2014) 03930

Věc: zákonnost tendru na dodávku konopí dle českého a unijního práva


Vážený pane komisaři, vážený pane řediteli antimonopolního úřadu, 

ze zprávy na iDnes.cz http://zpravy.idnes.cz/tendr-na-pestovani-lecebneho-konopi-dbq-/domaci.aspx?c=A150317_112354_domaci_hv jsme se dozvěděli, že je českým antimonopolním úřadem šetřen tendr na dodávku léčebného konopí pro Státní ústav pro kontrolu léčiv. Jako účastníci řízení u Evropské komise s Českou republikou v předmětné věci a jako zájemce o dodávku konopí pro výzkum a pro terapii (od roku 2000) se domníváme, že pokud Statní ústav pro kontrolu léčiv nevyřeší níže uvedené právní otázky, nemůže dle českého a unijního práva žádnou zakázku na dodávku léčeného konopí vůbec zadat. 

ŽÁDÁME součinnost českého Antimonopolního úřadu a Evropské komise při šetření stížnosti na Českou republiku CHAP (2014) 03930. Odbornou literaturu a studie a důkazy k níže uvedenému zašleme obratem na vyžádání.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A CENA: 

1) Jaká je zákonná či jinak legislativně ukotvená definice pojmu předmětu zakázky jako je „sušený samičí květ konopí“? Komentář: Rozdílné pojetí pojmu květ konopí může na vypsané zakázce 40 kg konopí k léčebnému použití tvořit až ¼ dodávky! Dodejme, že zákonná definice pojmu konopí v § 2 zákona o návykových látkách uvedené pojmosloví „samičí květ konopí“ vůbec nepoužívá.

2) Jaká je zákonná či jinak legislativně ukotvená definice pojmu „obsah účinné látky CBD a THC u samičího květu“? Komentář: Tzn. předmětu zakázky. Není vůbec popsána metodika sběru konopí a následné kvantitativní analýzy vzorku konopí a není vůbec definováno, ze kterých pater rostliny je květ na účinné látky měřen na účinné látky, když rozdíly mezi patry u jedné rostliny mohou být až 7% účinné látky jako je THC, což bylo jako účinná látka SUKLem poptáváno v dodání 19% THC. Tato věc ohrožuje samotný smysl a podstatu standardizace množství účinné látky, kterým se SUKL a MZ ČR opakovaně zaštiťuje. Dodejme k „moudrosti“ či spíše zkorumpovanosti českých zákonodárců: ze zákona se může konopí jen kouřit, vaporizer k inhalaci pojišťovna nehradí, masti, oleje, spreje, čípky či tinktury zákon nepřipouští.

3) Jaké je mimořádné zákonné oprávnění SUKLu nepřijímat zakázky dle ceny, jak se stalo tradicí? Komentář: Pokud jde o konopí k léčbě a daný tendr: na konferenci Medical Cannabis Conference Prague 2015 se 5. března 2015 v přítomnosti svědka vedoucí výzkumu Cannabis is The Cure Dušan Dvořák setkal a osobně opakovaně hovořil s člověkem, který nabídl se zahraničními partnery při velmi kvalifikovaném způsobu pěstování cenu poloviční, než jakou nabídl vítěz soutěže a toto tvrzení musí být součásti celého spisu o tendru. Soutěžící byl vyřazen způsobem, kdy inspektor SUKLu přijel na místo pěstírny a pouze křičel: Strašné, strašné, strašné. Na věcné dotazy vůbec nereagoval a pouze opakoval tato slova. Následně řekl své skupině, že otáčí zpět na SUKL a odjeli z inspekčního šetření. Z řízení o zakázce se zpětně soutěžící dozvěděl, že prý byla jeho pěstírna špinavá, což nebylo jakkoliv doloženo. Příběh o naprosto amatérském a nezákonném pěstování konopí na marihuanu pro policii na Mendelově univerzitě je jen typickým českým koloritem celého děsivého tendru SUKLu, jak znepřístupnit občanům konopí. Dodejme, že vítězem tendru se stala společnost Elkoplast jako veřejně známý společník nezákonně monopolně nastavené holandské firmy Bedrocan (smí se používat pouze jejich odrůdy konopí, resp. Vyhláška MZ ČR č. 221/2013 Sb. kopíruje produkty firmy Bedrocan dle složení účinných látek THC a CBD). Avšak nejděsivější z hlediska absolutní nekompetence lékového ústavu je, že v tendru byla SUKLem poptávána z hlediska odbornosti, prospěchu a rizik ta nejnevhodnější extrémně omamná odrůda konopí bez CBD, hlavní léčivé složky konopí snižující současně omamný efekt THC, a to za situace, kdy SUKL věděl, že dosud nebyl v ČR v podávání konopí k léčbě proškolen jediný lékař, dané konopí muže být silně psychotizující a SUKL neměl ani příbalové letáky k jednotlivým léčivům! To je skutečný hazard na hranici trestní odpovědnosti.

Dle unijního práva

Lze důkazně doložit, že ředitel SUKLu byl v březnu 2013 k řízení o opatření obecné povahy neuznat úhradu konopí zdravotními pojišťovnami, naší společností a našimi partnery osobně písemně informován a varován, že tendr na dodávku konopí nelze kvůli nevymahatelnosti zákonných ustanovení ve věci technických předpisu výroby konopí jako léku dle povinnosti Směrnice 98/34/ES vůbec vypsat!  Nechť vám ředitel SUKLu odpoví na tyto právní otázky dříve, než o nich se škodami na státním rozpočtu rozhodne Soudní dvůr EU (věc je současně v dovolání u českého nejvyššího soudu podléhajícího povinnosti rozhodnutí dle čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU k otázce číslo 2): 

1.    Představuje § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že jeho novelizací zákonem č. 50/2013 Sb. byl stanoven pro zacházení s  cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) nový limit obsahu látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to nově s limitem do 0,3 % THC, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIASecurity International, bod 55? 

2.    Představuje § 8 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim přešel od režimu, kdy není nárok na vydávání povolení k zacházení s návykovými látkami, na režim, kdy takový nárok je daný, a to na základě zákona č. 141/2009 Sb., kterým se změnil zákon č.167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

3.    Je třeba čl. 9 směrnice 98/34/ES vykládat v tom smyslu, že brání v použití naléhavé procedury dle odst. 7 uvedeného ustanovení v případě vnitrostátní úpravy, jako je vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem cannabis pro léčebné použití, jejíž prostřednictvím jsou stanoveny požadavky na jakost léčebného cannabis?

4.   Představuje § 24a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje pro pěstování cannabis pro léčebné použití licenci (tj. povolení), technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 

5.   Představuje § 24b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje, aby veškerý vypěstovaný cannabis pro léčebné použití byl předáno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

6.   Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 221/2013 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného cannabis, které je de facto třeba dovážet z Nizozemska, kde je pěstované k omamným účelům, a které je prokazatelně méně vhodné pro léčebné použití než jiné (vnitrostátní či dovezené) odrůdy cannabis včetně zcela neomamných odrůd cannabis a neomamných metod aplikací omamného cannabis, jejichž léčebné použití je naopak zakázáno?     

7.   Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-137/09 Josemans explicitně uznal přípustnost používání omamných látek, jako je cannabis, k léčebným a výzkumným účelům, vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje pouze použití nevhodného léčebného cannabis (dovezeného z Nizozemska) sloužícího primárně k omámení a pod hrozbou trestní sankce zakazuje veškeré pěstování, výzkum a užívání jiných (vnitrostátních či dovezených) odrůd cannabis vhodnějších k léčebnému použití?

Na výzkumnické farmě v Ospělově dne 20. března 2015 

Dušan Dvořák, MMCA, zakladatel a vedoucí výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) 

POZN. Dne 21.března 2008 byl ve spolupráci řady nevládních organizací zveřejněn výzkum Konopí je lék se jmény 77 signatářů legislativního návrhu regulace dostupnosti konopí pro občany, zvířata i výzkum, namísto nezákonné prohibice (viz bod 7). Výsledky v roce 2015? Viz www.konopijelek.cz
 

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
 
Věc: CHAP (2014) 03930

Dodatek šetření

Ze zprávy České republiky Evropské komisi k urychlenému přijetí vyhlášky MZ ČR č. 221/2013 Sb. s nezákonnou monopolizací 4 holandských genetik konopí firmy Bedrocan v rámci nouzového režimu dle Směrnice 98/34/ES dne 30.05.2013
 
CITACE zdůvodnění požití naléhavé procedury dle nouzového režimu vyhrazeného katastrofám jako byla v ČR  např. metanolová kauza:

Každý další odklad ohrožuje zdraví pacientů, kteří si pořizují nelegálně připravované přípravky s neuvedeným a hlavně neznámým množstvím obsahu konopí. Tato situace podporuje nelegální pěstování a obchod s konopím, který se váže na další kriminální činnosti spojené s organizovaným zločinem.  

ZDROJ: Databáze TRIS Evropské komise
 
Na výzkumnické farmě léčivých genetik konopí v Ospělově v den 7 výročí zveřejnění výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure)

Dne 21. března 2015 Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česká republika


Věc: Identifikační údaje podkladů zaslaných dne 20.3. a dodatku ze dne 21.3.2015 k zákonnosti tendru Státního ústavu pro kontrolu léčiv na dodávku konopí pro léčebné a výzkumné (?) účely SUKLu dle § 24b) zákona o návykových látkách z českého a unijního práva
                                                                             

Vaše podání ze dne: 20.3.2015 16:54:40 v obsahu zprávy: CHAP (2014) 03930 podané na adresu el. Podatelny - posta@compet.cz
Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: UOHSX006YWU8
Datum zaevidování: 23.3.2015 07:23:44
Váš osobní přístupový kód: UOHSSE02DUC4
Vaše evidenční údaje: Cannabis is The Cure, z.s.,  Tylova 963/2,  77900 Olomouc, openroyalacademy@gmail.com

Vaše podání ze dne: 21.3.2015 14:46:48 v obsahu zprávy: Re: CHAP (2014) 03930 podané na adresu el. podatelny - posta@compet.cz
Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: UOHSX006YWTD
Datum zaevidování: 23.3.2015 07:23:44
Váš osobní přístupový kód: UOHSSE02DUC4
Vaše evidenční údaje: Cannabis is The Cure, z.s.,  Tylova 963/2,  77900 Olomouc, openroyalacademy@gmail.com

V Olomouci dne 23.března 2015                Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady