Parlament České republiky k porušování čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 267 a 34 Smlouvy o fungování EU, stanovisko Parlamentního institutu a zcela odlišné stanovisko MZ ČR od stanoviska UNMZ k notifikaciPOSLANECKÁ  SNĚMOVNA 

2011
6. volební období

                    39.
              USNESENÍ
 výboru pro sociální politiku
 ze 7. schůze, konané dne 6. dubna 2011

k bodu „Různé“
Po úvodním slově uděleném po souhlase výboru pro sociální politiku panu Dušanu Dvořákovi a po rozpravě  výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

b e r e   n a   v ě d o m í    informaci pana Dušana Dvořáka.

Dagmar Navrátilová                                                            Martin Vacek
  ověřovatelka výboru                                                          předseda výboru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PARLAMENTU k zákonu  č. 50/2013 Sb. od Parlamentního institutu a povinnosti notifikace novel dle Smernice 98/34/ES