Dodatek elektronické stížnostiPodáno rovněž dne 17.1.2015 skrze standardizovaný elektronický formulář uvedený na http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/complaint_form_cs.htm)


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Evropská komise
Generální ředitelství
pro zemědělství a rozvoj venkova
  1. Gamez Moreno
Vedoucí oddělení

Věc: CHAP (2014) 03930

Vážený pane Moreno

Děkujeme za sdělení čísla jednacího k naší stížnosti rozhodnutím Evropské komise ze dne 12.2.2015

Protože po datu podání stížnosti došlo v dané věci k dalšímu porušení práva Evropské unie Českou republikou, níže Vám zasíláme aktualizovanou verzi stížnosti.

S ohledem na fakt, že jedním z porušení práva Společenství je nenotifikace technického předpisu dle povinnosti Směrnice 98/34/ES se domníváme, že věc by mělo řešit Generální ředitelství pro obchod a průmysl a protože došlo k porušení Charty práv EU a přístupové smlouvy o fungování EU, domníváme se, že věc by mělo řešit také Generální ředitelství pro spravedlnost.

S pozdravem

V Olomouci dne 17.února 2015                  Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


Příloha: Aktualizovaná stížnost Evropské komisi na porušení práva EU Českou republikou

Věc: Doplnění Stížnosti na porušení práva Společenství usneseními Nejvyššího soudu č.j. 8 Tdo 1231 /2011 ze dne 27.10.2011 a č.j.  6 Tdo 1493/2014 ze dne 10.12.2014 v neprospěch pana Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Souhrnně: Nejvyšší soud ČR v rozporu s mezinárodními úmluvami, judikaturou Soudního dvora EU a třemi nálezy ústavního soudu opakovaně zakázal Dušanu Dvořákovi přístup k Soudnímu dvoru EU i přes doložení důkazů o porušení práva EU, jak je níže doloženo. Reference na odbornost vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) Dušana Dvořáka od emeritních rektorů Univerzity Palackého, odborníků v přírodovědných, společenskovědních a medicínských oborech, občanů města Olomouce, nevládních organizací ad. najdete v oscanovaných originálech na http://dusandvorak.blogspot.cz/  

I.
Porušení Charty základních práv EU a Smlouvy o fungování EU
Nejvyšší soud je soudem ve smyslu č. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva. Nejvyšší soud je povinen předběžnou otázku položit, neboť k Soudnímu dvoru EU nelze podat přímou žalobu. O dané problematice Soudní dvůr EU dosud nerozhodoval. Odmítnutí položení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU Nejvyšším soudem je i dle nálezů Ústavního soudu ČR sp. zn. II ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012 porušením práva na zákonného soudce a práva na spravedlivý proces. Z hlediska unijního práva tak došlo k porušení čl. 47 a 48 Charty základních práv EU. Dodejme, že Nejvyššímu soudu ČR bylo doloženo porušení klíčových čl. 1 – 4, 6-7 a dále také čl. 10-17, 20 -21, 25 -26, 33, 35 Charty základních práv EU se kterými se Česká republika rovněž vůbec nevyrovnala.

II.
Neaplikace Nařízení Evropského společenství
Česká republika se v přístupové smlouvě k Evropské unii vstupem do EU zavázala aplikovat Nařízení ES, a tedy i určení legálního Cannabis dle obsahu THC dle normy uvedené v příloze XIII Nařízení ES č. 2316/1999, která byla navíc novelizovaná v roce 2009 a je uvedená v příloze č.1 Nařízení ES č. 1122/2009. Toto však Česká republika nikdy neučinila, žádnou zákonem definovanou normu měření obsahu THC v Cannabis nezavedla (dokonce v této věci nevydala ani vyhlášku či jiné právně závazné rozhodnutí), přestože je to pro stanovení trestnosti skutku zcela rozhodné (výsledky měření obsahu THC v Cannabis mohou být až 100 násobně odlišné) a dochází tak k porušení čl. 39 Listiny základních práv a svobod. Uvedené jednání České republiky neaplikací Nařízení ES do národního právního řádu v době legality pěstování Cannabis do 100 m2/osobu bez hlášení úřadům (§ 29 zákona o návykových látkách od 20.5.2004) je porušením unijního práva členskou zemí opakovaně odsouzeného Soudním dvorem EU, naposledy v řízení C-90/12 dne 7. 11. 2013 (EK v. Polská republika).

III.
Nenotifikace Směrnice Evropského společenství
Česká republika se v přístupové smlouvě k Evropské unii rovněž zavázala notifikovat normy a technické předpisy k výrobě výrobků dle povinnosti Směrnice 98/34/ES. Technickým předpisem k výrobě výrobků z Cannabis jsou mj. ustanovení zákona o návykových látkách týkající se pěstování, zpracování a distribuce Cannabis. Jak doložil pro Směrnici 98/34/ES odpovědný Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví dne 12.9.2014 pod č.j. 08780/5000/2014, ministerstvo zdravotnictví (resp. ČR) nenotifikovalo technické předpisy k výrobě výrobků z Cannabis dokonce ani zákonem č.  50/2013 Sb.  - Cannabis do lékáren), kterým se zcela zásadně změnila daná ustanovení zákona o návykových látkách v §§ 5, odst. 5, § 15 písm. e), 24 a) a 24 b), což daný úřad hodnotí jako porušení Směrnice 98/34/ES. Jak daný úřad uvedl, ve věci je však oprávněn rozhodnout pouze Soudní dvůr EU. Již v roce 2009 byla zákonná povinnost ČR notifikovat zcela zásadní změnu zákona v novelizaci týkající se zacházení s Cannabis dle ustanovení § 8 zákona o návykových látkách zákonem č. 141/2009 Sb., kdy přešel režim na vydání povolení z nenárokového na režim nárokový s udanými pravidly a podmínkami. Nejvyšší soud opakovaně vědomě nepravdivě uvedl, že zákon o návykových látkách nepodléhá notifikaci, což je v hrubém rozporu s unijní veřejnou databází TRIS a následnými rozhodnutími exekutivy potvrzujícími notifikaci. Jak dokládá rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 64818/2014/TIS ze dne 9.1.2015, ministerstvo zdravotnictví notifikovalo technické předpisy a jiné požadavky na výrobky dle zákona o návykových látkách ve věci Cannabis až novelizací zákonem č. 273/2013 Sb. s platností od 1.1.2014. Norma a technický předpis, který nebyl notifikován v souladu s právem EU, je nevymahatelná, což  opakovaně ve věci Směrnice 98/34/ES doložil Soudní dvůr EU. Např. č.j. C -194/ 94 nebo C-390/99. Soudní dvůr EU důsledky porušení notifikace z povinnosti Směrnice 98/34/ES aplikoval i v trestních sporech pod č.j. C‑267/03 a C-20/05.

IV.
Zakázané předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie
1) Je v souladu s právem EU v době legality pěstování Cannabis v České republice od 20.5.2004 bez hlášení úřadům dle § 29 zákona o návykových látkách při pěstební ploše do 100 m2/osobu opakovaně vinit žadatele předběžné otázky z nedovolené výroby drog doložené policií překročením limitu obsahu THC v Cannabis, když žadatel předběžné otázky doložil, že Česká republika neaplikovala ve svém právním řádu Nařízení ES k určení legálního Cannabis dle obsahu kanabinoidu THC v Cannabis (příloha XIII Nařízení ES č. 2316/1999), a to ani po novelizaci v roce 2009 (příloha č.1 Nařízení ES č. 1122/2009), a bylo doloženo, že Česká republika dokonce nemá vůbec žádnou právní normu na  určení nelegálního nebo legálního Cannabis, a to ani formou vyhlášky, rozhodnutí nebo usnesení a bylo doloženo, že rozdílné měření způsobí dramatické rozdíly v naměřených hodnotách?
2)     Jsou ustanovení zákona o návykových látkách týkající se výroby (pěstování, zpracování a distribuce) Cannabis s limitem a bez limitu obsahu léčivých  látek (zejména kanabinoidy CBD a THC zapsané v lékopisech zemí Evropské unie) technickým předpisem a jiným požadavkem na výrobky ve smyslu Směrnice 98/34/ES?
3)     Je v souladu s právem EU pod trestní sankcí opakovaně vinit žadatele předběžné otázky z protiprávního jednání a zkonfiskovat jeho majetky, jestliže právní norma, která mu byla vytýkána, nebyla v rozporu s povinností dle Směrnice 98/34/ES notifikována a bylo doloženo, že žadatel předběžné otázky danou normu opakovaně žádal vydat a marně se domáhal položení předběžné otázky SDEU, která mu však byla opakovaně zapírána Nejvyšším soudem podat?
4) Je v souladu s právem EU zakázat pod trestní sankcí právními předpisy terapeutické využití různě složených genetik Cannabis a produkci jiných produktů Cannabis, než jen Cannabis flos 4 genetik Cannabis monopolizované firmy Bedrocan (vyhláška MZ ČR 221/2013 Sb. notifikovaná dle čl. 9 odst.7 Směrnice 98/34/ES pod č.j. 2013/0288/CZ avšak bez notifikace předmětné nenotifikované novelizace zákona o návykových látkách zákonem č. 50/2013 Sb. – Cannabis do lékáren i pes varování Parlamentního institutu!), když genetiky Cannabis firmy Bedrocan jsou na řadu nemocí neúčinné nebo mnohem méně účinné než genetiky Cannabis s jiným složením kanabinoidů zapsaných v lékopisech EU (CBD a THC) a když je navíc doloženo, že žadatel předběžné otázky dokázal produkovat mnohem širší spektrum genetik a účinnější produkty z Cannabis (např. Cannabis unguentum) a opakovaně marně žádal ustanovit odrůdovou banku semen Medical Cannabis a žadatel předběžné otázky v roce 2012 žádal MZ ČR zavést 18 odrůd jako Medical Cannabis včetně neomamných odrůd Cannabis s vysokým obsahem kanabinoidu CBD v EU jinak nedostupných?
5) Je v souladu s právem EU, když má Česká republika pro jeden a týž obchodovatelný produkt (Cannabis) celkem 3 zcela a naprosto odlišné definice z hlediska obsahu a množství účinných léčivých látek (kanabinoidy CBD a THC) jako je uvedeno v § 2 písmeno d) zákona o návykových látkách, kde je uvedeno, že Cannabis je 1) kvetoucí vrcholík – nejvyšší obsah účinných látek, 2) plodonosný vrcholík – mnohem menší obsah účinných látek a 3) celá nadzemní část rostliny včetně vrcholíku – nejmenší obsah účinných látek, tedy když rozdíly v obsahu účinných látek jsou dle každé definice dramaticky odlišné?  

V.
Žádost Evropské komisi
Žádáme laskavě Evropskou komisi uznat danou stížnost za právně přípustnou a žádáme trvat na vyřešení práva EU  Soudním dvorem EU jako tomu jediným oprávněným a odpovědným soudem a žádáme Evropskou komisi podat výše uvedené předběžné otázky Soudnímu dvoru EU k rozhodnutí.


V Olomouci  dne 17. února 2015                Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady