Stížnost 2014European Commission
Enterprise and Industry DG
Communication and Information Unit R4
BREY 13/092
B - 1049 Brussels (Belgium)Stížnost na porušení práva Společenství Českou republikou a žádost o zahájení řízení na porušení práva Unie Evropskou komisí 

Podavatel stížnosti: Cannabis is The Cure, z.s. (http://cannainsider.eu/), člen a právní zástupce mezinárodní asociace právnických a fyzických osob Open Royal Academy (http://openroyalacademy.eu/) realizující právní, přírodovědný a národohospodářský výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék). Registrace ČR po vstupu do EU dne 21. července 2004 pod IČ: 266 70 232. Adresa: Tylova 963/2, CZ 779 00 Olomouc, Česká republika.  

Vyčerpání všech vnitrostátních možností stěžovatelem a předmět porušení práva EU: Jde o řízení vyhledatelná na stránkách Nejvyššího soudu ČR  http://www.nsoud.cz/  pod sp. zn. 8 Tdo 1231 /2011  a na ně odkazující řízení u Ústavního soudu ČR sp. zn.II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 a II.ÚS 289/14 na  http://www.usoud.cz/ . Poškozeným členům výzkumu a nevládním organizacím asociace Open Royal Academy, které právně zastupuje  Cannabis is The Cure, z.s., byl ČR na výzkumnické farmě Medical Cannabis v Ospělově zkonfiskován majetek, nebylo nikdy připuštěno právo k soudnímu řízení a Česká republika ani v jednom řízení dokonce ani u ústavního soudu nepovolila 4 x v dané věc obžalovanému vedoucímu výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) Dušanu Dvořákovi, který je majitelem výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově), položení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie s odkazem na nepravdivé sdělení, že Nařízení rady celosvětově zakazuje pěstovat Cannabis!, a to přesto, že bylo doloženo porušení práva EU:

1)     Česká republika neaplikovala Nařízení rady po vstupu do EU dne 1.5.2014 ve věci zavedení právní normy pro identifikaci legálního Cannabis a neměla a nemá žádnou právní normu na měření  určení legálního Cannabis, přestože Nařízení rady bylo v roce 2009 novelizováno a je uvedeno v příloze č.1 Nařízení ES č. 1122/2009 (analogická původní normě v příloze XIII Nařízení ES č. 2316/1999). 

2)     Česká republika nenotifikovala v rozporu se Směrnicí 98/34/ES po vstupu do EU technické předpisy na výrobu výrobků z Cannabis, a to ani zákonem Cannabis do lékáren č.50/2013 Sb, pouze zákonem č. 273/2013 Sb. notifikovala předtím nenotifikované zásadní změny § 5, odst. 5 a § 8 ZoNL (zacházení s Cannabis bez povolení a s povolením)

3)     Povinnost soudů členské země EU položit stranami sporu žádanou předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU ve věci výkladu práva EU je dána čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. II ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012 potvrdily, že nepoložení předběžné otázky soudem je porušením práva na zákonného soudce a práva na spravedlivý proces.

4)  Došlo k porušení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE v článcích 1 – 4, 6-7, 10-17, 20 -21, 25 -26, 33, 35, 47 - 49 .

Bližší právní skutečnosti porušení práva EU s důkazy:

1)     Legalita pěstování a zpracování Cannabis z plochy do 100m2/osobu bez hlášení úřadům a další česká a evropská právní argumentace legality konání mezinárodního výzkumu Cannabis is The Cure - analýza

2)     Důkaz o tragických důsledcích v porušení Evropské charty práv občana EU v důsledku neaplikace a neimplemetace Nařízení Rady Českou republikou (viz judikatura SDEU při porušení Nařízení Rady) ve věci rozpoznání legálního Cannabis podle evropské normy měření obsahu účinné léčivé (a také omamné) látky THC v Cannabis a důkaz absence jakékoliv právní normy pro měření obsahu THC v Cannabis, když rozdíly v obsahu účinných látek mohou být až stonásobné (viz porušení čl. 39 Listiny) 

3)     Důkaz porušení Směrnice 98/34/ES nenotifikací technických ustanovení (viz judikatura SDEU - nevymahatelnost) výroby léčiv z Cannabis v zákoně o návykových látkách a zákoně o léčivech dokonce i zákonem č. 50/2013 Sb. (Cannabis do lékáren) a notifikace vyhlášky MZ ČR č. 221/2013 Sb. se 4 genetikami Cannabis holandské firmy jako jediných povolených léčivých odrůd (určených pouze k inhalaci) v NOUZOVEM REŽIMU vyhrazeném katastrofám Dodnes není notifikován technický předpis výroby léčiv z Cannabis (§§ 15, pism. d, 24a a 24b a 29). Po zásadní Nenotifikované změně byl notifikován pouze §§ 5, odst. 5 a 8

 4)     Manželé Dvořákovi (vedoucí výzkumu) v souladu s českým a evropským právem darovali 77 milionů v materiálu (Cannabis) nevládní organizaci a odborné společnosti Konopí je lék věnující se výzkumu léčebných účinků Cannabis (dnes je pohledávka převedena na jiný subjekt – Cannabis is The Cure, z.s., který je rovněž člen celosvětové asociace Open Royal Academy) a finanční správa ČR dar MYLNOU PRAVNI ARGUMENTACI odmítla uznat

 5)     Důkazy, že byly ČR spáchány zločiny a že se vždy z konfiskací výzkumnické farmy Medical Cannabis manželů Dvořákových v Ospělově 90% Cannabis ztratilo (např. z první konfiskace v roce 2008 bylo namísto 310 kg bylo v obžalobě pouze 25 kg apod.), ale soudy a státní zastupitelství to zakázaly vyšetřovat i přes žádost policejního prezidia a vyhrožování premiéra Vlády ČR pokutami 10mil. Kč a zapření potřeby notifikace zákona o návykových látkách dle povinnosti Směrnice 98/34/ES najdete zde

Protesty lékařů soudům a reference o osobě vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure Dušana Dvořáka s důkazy o zločinech spáchaných orgány činnými v trestním řízením  (2011- 2014)

Protesty a stížnosti (nejen) lékařů, rektorů Univerzity Palackého, občanů a nevládních organizací Olomouce na kriminalizaci Dušana Dvořáka státnímu zastupitelství a ministrovi spravedlnosti (2010-2013)

Protest primátora Olomouce ke kriminalizaci manželů Dvořákových, odborné osvědčení úřadu  vlády k Dušanu Dvořákovi, České lékařské společnosti a vyjádření profesora Jindřicha Štreita a soudního znalce Luboše Smékala k Dušanu Dvořákovi (2010 -2014)

Dne 29.listopadu 2014        Mgr. Ivan Chalaš, MMCA, místopředseda správní rady
Od: <Tereza.Sanjuan@ec.europa.eu>
Datum: 4. prosince 2014 9:57
Předmět: RE: Stížnost na porušení práva Společenství
Komu: openroyalacademy@gmail.com
Kopie: ed@europedirect.cz

Vážený pane Chalaši,
 jménem informační sítě Europe Direct, na kterou jste se obrátil,  a zároveň jménem Zastoupení Evropské komise v České republice, bych Vás ráda informovala, že Vaši stížnost jsme registrovali a postoupili do kabinetu komisařky Věry Jourové.  
O průběhu řízení stížnosti Vás budou informovat kolegové ze Zastoupení Evropské komise nebo případně přímo členové kabinetu paní komisařky. 
S přáním hezkého dne,  
TEREZA SANJUAN
Komunikační manažer a
koordinátor Europe Direct
Evropská komise
Zastoupení v České republice
Tel: +420 255 708 247
Mail: tereza.sanjuan@ec.europa.eu
 From: artlanguagefactory@gmail.com [mailto:artlanguagefactory@gmail.com] On Behalf Of Open Royal Academy
Sent: Saturday, November 29, 2014 10:19 PM
To: ed@europedirect.cz
Cc: openroyalacademy@gmail.com
Subject: Stížnost na porušení práva Společenství

Evropská komise
Věra Jourová
Komisařka pro spravedlnost
Brusel
Prostřednictvím
EUROPADIRECT

Stížnost na porušení práva Společenství Českou republikou a žádost o zahájení řízení na porušení práva Unie Evropskou komisí 

Podavatel stížnosti: Cannabis is The Cure, z.s. (http://cannainsider.eu/), člen a právní zástupce mezinárodní asociace právnických a fyzických osob Open Royal Academy (http://openroyalacademy.eu/) realizující právní, přírodovědný a národohospodářský výzkum Cannabis is The Cure. Registrace ČR po vstupu do EU dne 21. července 2004 pod IČ: 266 70 232. Adresa: Tylova 963/2, CZ 779 00 Olomouc  

Vyčerpání všech vnitrostátních možností stěžovatelem a předmět porušení práva EU: Poškozeným členům výzkumu a nevládním organizacím, které právně zastupuje  Cannabis is The Cure, z.s., kterým byl ČR na výzkumnické farmě Medical Cannabis v Ospělově zkonfiskován majetek, nebyly nikdy připuštěny k soudnímu řízení a Česká republika ani v jednom řízení dokonce ani u ústavního soudu nepovolila 4 x v dané věc obžalovanému vedoucímu výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) Dušanu Dvořákovi, který je majitelem výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově), položení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie s odkazem na nepravdivé sdělení, že Nařízení rady celosvětově zakazuje pěstovat Cannabis! Jde o řízení vyhledatelná na http://www.nsoud.cz/ pod sp. zn. 8 Tdo 1231 /2011  a řízení sp. zn.II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 a II.ÚS 289/14 na  http://www.usoud.cz/, a to přesto, že bylo doloženo porušení práva EU:

1)     Česká republika neaplikovala Nařízení rady po vstupu do EU ve věci zavedení právní normy pro identifikaci legálního Cannabis a neměla a nemá žádnou právní normu na měření  určení legálního Cannabis, přestože Nařízení rady bylo v roce 2009 novelizováno a je uvedeno v příloze č.1 Nařízení ES č. 1122/2009
2)     Česká republika nenotifikovala v rozporu se Směrnicí 98/34/ES po vstupu do EU technické předpisy na výrobu výrobků z Cannabis, a to zákonem Cannabis do lékáren č.50/2013 Sb, pouze zákonem č. 273/2013 Sb. notifikovala předtím nenotifikované zásadní změny § 5, odst 5 a § 8 ZoNL (zacházení s Cannabis bez povolení a s povolením)
3)     Povinnost soudů členské země EU položit stranami sporu žádanou předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU ve věci výkladu práva EU je dána čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Doplňující zdroj: Nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. II ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012 potvrdily, že nepoložení předběžné otázky soudem je porušením práva na zákonného soudce a práva na spravedlivý proces.

Bližší právní skutečnosti porušení práva EU s důkazy:
1)     Legalita pěstování a zpracování Cannabis z plochy do 100m2/osobu bez hlášení úřadům a další česká a evropská právní argumentace legality konání mezinárodního výzkumu Cannabis is The Cure - analýza
2)     Důkaz o tragických důsledcích v porušení Evropské charty práv občana EU v důsledku neaplikace a neimplemetace Nařízení Rady Českou republikou (viz judikatura SDEU při porušení Nařízení Rady) ve věci rozpoznání legálního Cannabis podle evropské normy měření obsahu účinné léčivé (a také omamné) látky THC v Cannabis a důkaz absence jakékoliv právní normy pro měření obsahu THC v Cannabis, když rozdíly v obsahu účinných látek mohou být až stonásobné (viz porušení čl. 39 Listiny) 
3)     Důkaz porušení Směrnice 98/34/ES nenotifikací technických ustanovení (viz judikatura SDEU - nevymahatelnost) výroby léčiv z Cannabis v zákoně o návykových látkách a zákoně o léčivech dokonce i zákonem č. 50/2013 Sb. (Cannabis do lékáren) a notifikace vyhlášky MZ ČR č. 221/2013 Sb. se 4 genetikami Cannabis holandské firmy jako jediných povolených léčivých odrůd (určených pouze k inhalaci) v NOUZOVEM REŽIMU vyhrazeném katastrofám Dodnes není notifikován technický předpis výroby léčiv z Cannabis (§§ 15, pism. d, 24a a 24b a 29). Po zásadní Nenotifikované změně byl notifikován pouze §§ 5, odst. 5 a 8
4)     Manželé Dvořákovi v souladu s českým a evropským právem darovali 77 milionů v materiálu (Cannabis) nevládní organizaci a odborné společnosti Konopí je lék věnující se výzkumu léčebných účinků Cannabis (dnes je pohledávka převedena na jiný subjekt – Cannabis is The Cure, z.s., který je rovněž člen celosvětové asociace Open Royal Academy) a finanční správa ČR dar MYLNOU PRAVNI ARGUMENTACI odmítla uznat
5)     Důkazy, že byly ČR spáchány zločiny a že se vždy z konfiskací výzkumnické farmy Medical Cannabis manželů Dvořákových v Ospělově 90% Cannabis ztratilo (např. z první konfiskace v roce 2008 bylo namísto 310 kg bylo v obžalobě pouze 25 kg apod.), ale soudy a státní zastupitelství to zakázaly vyšetřovat i přes žádost policejního prezidia a vyhrožování premiéra Vlády ČR pokutami 10mil. Kč a zapření potřeby notifikace zákona o návykových látkách dle povinnosti Směrnice 98/34/ES najdete zde

Protesty lékařů soudům a reference o osobě Dušana Dvořáka s důkazy o zločinech spáchaných orgány činnými v trestním řízením  (2011- 2014)

Protesty a stížnosti (nejen) lékařů, rektorů Univerzity Palackého, občanů a nevládních organizací Olomouce na kriminalizaci Dušana Dvořáka státnímu zastupitelství a ministrovi spravedlnosti (2010-2013)

Protest primátora Olomouce ke kriminalizaci manželů Dvořákových, odborné osvědčení úřadu  vlády k Dušanu Dvořákovi, České lékařské společnosti a vyjádření profesora Jindřicha Štreita a soudního znalce Luboše Smékala k Dušanu Dvořákovi (2010 -2014)
 
Dne 29.listopadu 2014        Mgr. Ivan Chalaš, MMCA, místopředseda správní rady