Evropská komiseEvropská komise na základě doložení důkazů stěžovatele Dušana Dvořáka, MMCA, že v rámci realizace mezinárodního výzkumu „Konopí je lék“ (Cannabis Is The Cure, Open Royal Acdemy/ AK Diag Human Cannabis) vyčerpal všechny vnitrostátní možnosti domoci se práva, zahájila dne 21.2. 2012 řízení s Českou republikou za porušení práva Společenství pod sp. zn. CHAP (2012) 00282.Vlastní stížnost a přílohy jsou uvedeny v českém jazyce zde. K porozumění věci postačí v českém jazyce uvedený dodatek stížnosti k závěrečnému rozhodnutí Generálního ředitelství pro spravedlnost a justici Evropské komise ze dne 28.3.2013 a zejména pak jeho kapitoly 3 a 4 na straně 3-8 uvedené zdeEvropská komise v rozhodnutí z 8.7.2013 potvrdila, že Česká republika má zákon o návykových látkách notifikován po vstupu ČR do EU až na základě notifikace 2012/329/CZ (v češtině zde), resp. jak uvedlo Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 7.11.2013 (v češtině zde) s platností zákona o návykových látkách novelizací č. 283/2013 Sb. od 10.9.2013 

Jak je podrobně uvedeno v právně přípustné stížnosti stěžovatele Evropskému soudu pro lidská práva ze dne 10.10.2012 (v češtině zde), ČR v rozporu s zákony a mezinárodními úmluvami zakazuje stěžovateli domoci se řízení proti ČR u Soudního dvora Evropské unie.Generálmí ředitelství pro spravedlnost a justiuci Evropské komise stížnost AK Diag Human Cannabis v rozhodnutí sp. zn. CHAP (2012) 00282 doporučilo stížnost zaslat s novými poznatky slovenských partnerů a nechat projednat Generálním ředitelstvím pro obchod a průmysl Evropské komise. 

Evropská komise ve stížnosti CHAP(2012) 00282 rovněž rozhodovala o důkazech stěžovatele ve věci systémového rozkrádání fondů EU v programech Evropského sociálního fondu Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. 
Jako ilustrativní a dobře zmapovaný příklad byla doložena likvidace první české bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF (2006) v Praze na Žižkově, která byla v roce 2010 se souhlasem a za podpory poskytovatele grantu ESF (Magistrát hl. města Prahy) přebudována na mezinárodní vědeckovýzkumné a vzdělávací pracoviště Edukativní konopná klinika. 
Stěžovatel byl zakladatelem a ředitelem Ateliéru ALF, zde otevřené Konopné apatyky královny koloběžky první v Galerii Jaroslavy Moserové a Edukativní konopné kliniky. 
Po doložení klíčových důkazů uvedených stručně v bodu 2 dodatku z 28.3.2013 na straně 2 a 3 (zde), je zamítavé rozhodnutí Evropské komise a protikorupčního orgánu Evropské unie OLAF na zacházení ČR s prostředky občanů EU naprosto nepochopitelné. 
V rozhodnutí EK tvrdí doložitelnou nepravdu, že české metodiky k čerpaní fondů ESF uváděly, že "pětiletou udržitelností projektů ESF se míní ty projekty, na které byly z ESF vyčleněny prostředky na tvorbu nových pracovních míst."  
Nic takového v českých metodikách ESF nenajdete a není to uvedeno ani i ve smlouvách k čerpání grantů ESF! 
Dodejme, že v roce 2009 byl na konferenci mininistrů EU v Praze Ateliér ALF vyhodnocen jako příklad dobré praxe EU a na podnět švýcarské Schwab Foundation byl stěžovatel nominován v roce 2008 a opětovně v roce 2009 na Podnikatele roku auditorské soutěže Ernst & Young v kategorii Sociálně prospěšný podnikatel.